Konferencje, seminaria, szkolenia

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH I SZKOLENIACH

 1. I Ogólnopolska Konferencja „Ekonomiczne i prawne aspekty wdrażania Open Source”, 25 kwiecień 2002, UMK w Toruniu, referat: Zamówienia publiczne a Open Source – stan prawny
 2. Seminarium Szkoleniowe „Wybrane zagadnienia taktyki i techniki kryminalistycznej, Szczytno, 5-9 lipiec 2004r.
 3. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Badania Wariograficzne w postępowaniu karnym”, Szczytno, 22-24 września 2004r.
 4. Zbrodnia i kara – sposoby reakcji prawnokarnej na najpoważniejsze przestępstwa, Uniwersytet w Białymstoku, 5-6 maja 2005r., referat: Zabezpieczenie majątkowe na tle ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi,
 5. Zasada prawdy materialnej a reformy procedury ostatnich lat, Uniwersytet Rzeszowski, 15-16 październik 2005r., referat: Zasada prawdy materialnej w postępowaniu zabezpieczającym
 6. Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Uniwersytet Gdański, 19-21 kwiecień 2007r., referat: Czas i jego znaczenie w postępowaniu zabezpieczającym,
 7. Seminarium „Psychologia śledcza”, Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, 7 – 10 maj 2007r.
 8. System wymiaru sprawiedliwości a media, Uniwersytet w Białymstoku, 16-18 maja 2007r. – referat: Media a zasady procesowe i cele postępowania przygotowawczego
 9. X-lecie polskiej kodyfikacji karnej, Uniwersytet Jagielloński, 5-6 czerwiec 2007r.,
 10. Szkolenie „Umiejętność przesłuchania metodą FBI”, Olsztyn, 6-10 sierpnia 2007r.
 11. Seminarium „Kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia”, Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, 1 -5 październik 2007r.
 12. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997r. i propozycji zmian, Uniwersytet Rzeszowski, 11-13 październik 2007r. – referat: Wybrane formy konsensualnego zakończenia postępowania karnego – refleksje na tle praktycznym
 13. Czynności dochodzeniowo-śledcze i działania operacyjne Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 8-9 listopad 2007r., referat: Sąd jako dominus litis postępowania przygotowawczego
 14. Ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Uniwersytet w Białymstoku, 17-19 kwiecień 2008r., – referat: Konsensualne zakończenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego
 15. Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Uniwersytet Jagielloński, 25-28 wrzesień 2008r., – referat: Współzależność procesu karnego i postępowania cywilnego na przykładzie postępowania zabezpieczającego
 16. V Ogólnopolskie Dni Policji w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, 13-15 maj 2009r., referat: Przesłuchanie poznawcze
 17. Europejski proces karny, Uniwersytet Warszawski, 21-22 listopad 2008r., referat: Europeizacja postępowania zabezpieczającego
 18. Rzetelny proces karny, Uniwersytet Wrocławski, 17-19 wrzesień 2009r., głos w dyskusji
 19. Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 21-23 wrzesień 2009r., referat: Rola pokrzywdzonego w śledztwie finansowym, Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia (ESOM) jako narzędzie kryminalistyczne, Uzasadnienie orzeczenia o zabezpieczeniu majątkowym. Uwagi natury ogólnej
 20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 19-20 listopad 2009r., referat: Implementacja konfiskaty rozszerzonej
 21. Przestępczość stadionowa – zapobieganie, zwalczanie – współpraca właściwych organów, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 23-24 listopada 2009r., referat: Zatrzymanie stadionowe i okołostadionowe
 22. Seminarium doktorskie Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, 1 grudzień 2009r., wprowadzenie do dyskusji S. Waltoś, Czy za dużo prawa konstytucyjnego w Konstytucji?
 23. Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji
  karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, 22-24 październik 2009r., referat: Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji kompensacyjnej funkcji postępowania zabezpieczającego. Zagadnienia wybrane
 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ile jest warte twoje życie? Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty zjawiska porwań dla okupu, 25-26 luty 2010r. UWM, referat: Wybrane zagadnienia postępowań w sprawach o porwanie dla okupu
 25. Otwarte seminarium naukowe, „Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądów polskich”, 18 marzec 2010r., UWM w Olsztynie
 26. Sesja naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji „Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej”, 21 październik 2010r., Prokuratura Generalna, głos w dyskusji
 27. 14 grudzień 2010 r. – IV Otwarte Seminarium Naukowe „Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym”, UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 28. 18 listopad 2010 r. – III Otwarte Seminarium Naukowe „Pozaprocesowe przesłanki tymczasowego aresztowania w praktyce sądowej”, UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 29. 18 maj 2010 r. – II Otwarte Seminarium Naukowe „Prokuratura po nowelizacji w systemie organów wymiaru sprawiedliwości”, UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 30. 14 kwiecień 2010 r. – I Otwarte Seminarium Naukowe „Sędzia śledczy – relikt przeszłości czy wyzwanie współczesnego procesu karnego”, UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 31. Sympozjum Naukowe „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego, Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Kętrzyn, 9 grudnia 2010r., referat: Legalizacja korupcyjnych owoców przestępstwa, czyli słów kilka o ustawowym i faktycznym oportunizmie
 32. 5 styczeń 2011 r. – V Otwarte Seminarium Naukowe „Przestępczość samochodowa w Polsce” UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 33. Brytyjsko-polskie seminarium naukowe, „Konsensualne formy zakończenia postępowania karnego oraz eliminacja nielegalnych dowodów w procesie angielskim i polskim”, 17 stycznia 2011 roku, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, głos w dyskusji
 34. 19 styczeń 2011 r. – VI Otwarte Seminarium Naukowe „Cyberprzestępczość – zagrożenie i reakcja na zagrożenie”, UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 35. Konferencja Naukowa „Pokrzywdzony między „młotem a kowadłem”, czyli od pierwotnej do wtórnej wiktymizacji”, 21 luty 2011r., UWM w Olsztynie, referat: Przewlekłość postępowania sprawdzającego
 36. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zakazana kolekcja – wolność gospodarcza, a ingerencja państwa”, 25 marzec 2011r. UWM w Olsztynie
 37. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Prawa człowieka a rola Policji”, 13-14 czerwca 2011r., WSPol, Szczytno, referat: Rola Policji w realizacji prawa pokrzywdzonego do sądu z perspektywy art. 325e§1 kpk
 38. I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie, Szczytno, 16-17 czerwiec 2011r., referat: Zasada proporcjonalności w stosowaniu środków przymusu procesowego z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 39. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego”, 19-21 wrzesień 2011, Łódź, głos w dyskusji
 40. I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego”, 17-19 październik 2011r., Ramsowo k. Olsztyna
 41. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości” 24-25 październik 2012r., CSSG w Kętrzynie, referat: Przepadek korzyści majątkowej wobec współsprawców przestępstw korupcyjnych, czyli ciągłe rozdarcie pomiędzy wizją a rzeczywistością
 42. Konwergencja w prawie?, 18 styczeń 2013r., WPiA UWM w Olsztynie – referat: ius commune procesu karnego?
 43. Konferencja, „Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa”, 22 luty 2013r., Trybunał Konstytucyjny, głos w dyskusji
 44. Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 11 marzec 2013r., głos w dyskusji
 45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ku kontradyktoryjności? Proces Karny w świetle projektowanych zmian”, WPiA UAM w Poznaniu, 22-23 kwietnia 2013r., głos w dyskusji
 46. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „„Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji k.p.k.”, WPiA UMK w Toruniu, 20-21 maja 2013r., referat: „Obrońca tylko dla bogatych?”
 47. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ofiary handlu ludźmi”, 10 czerwiec 2013r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, głos w dyskusji
 48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, 21-22 czerwiec 2013r., Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, referat: Rozwiązanie organizacji pozarządowej działającej w formie stowarzyszenia
 49. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, II Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”, 19-20 września 2013r., referat: „Idealny zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej – standard sankcji karnych i administracyjnych.”
 50. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Identyfikacja zagrożeń oraz strategie antykorupcyjne”, 9-10 październik 2013r., Kętrzyn, referat: Ustawowa klauzula niekaralności (art. 229 § 6 kk) z punktu widzenia praktyki i nowego modelu postępowania karnego.
 51. Konferencja „Prawa ofiar przestępstw”, Trybunał Konstytucyjny, 24 luty 2014r., głos w dyskusji
 52. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ako są nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie, 24-25 luty 2014r., Brusno, referat: Trafficking in persons in jurisdiction of Polish courts
 53. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieodpłatna Praca“, Gierłoż 29-30 maja 2014r., referat: Pozorność umowy o pracę, czyli o darmowej pracy słów kilka nie tylko z punktu widzenia prawa pracy
 54. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań“, Gdańsk, 25-26 września 2014r.
 55. VIII Otwarte Seminarium Naukowe „Korupcja Wyborcza“, 10 listopad 2014r., Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie, głos w dyskusji
 56. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej“, 21-22 września 2015, WPiA UMK w Toruniu, referat: Zabezpieczenie majątkowe
 57. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zgwałcenie oraz środki wsparcia i ochrony jego ofiar“, 1-2 grudzień 2015r., Prokuratura Generalna w Warszawie, referat: Funkcja ochronna środków przymusu procesowego
 58. IV Konferencja służb mundurowych Warmii i Mazur „Razem przeciw korupcji“ – Sygnaliści na straży dobra publicznego, Worliny 16-18 grudnia 2015r., referat: Korupcyjny denuncjator – praktyczne implikacje ustawowej klauzuli niekaralności na przykładzie art. 229 § 6 Kodeksu karnego
 59. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, Prokuratura Generalna, 22 luty 2016r., referat: Ocena zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego
 60. IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Quo vadit processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. 16-18 września 2019 r.,
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
 61. „Metody Badań i Nauczanie Kryminologii w XXI wieku – wyzwania i perspektywy“, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 9-10 grudnia 2019r., referat: Wiktymizujące ustawodawstwo polskie na przykładzie nowelizacji kodeksu postępowania karnego
 62. Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich ewentualnej modyfikacji, 12 grudnia 2019r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 63. „Istota i zasady procesu karnego – 25 lat później“, Warszawa, dnia 13 grudnia 2019r. – Uniwersytet Warszawski