Publikacje naukowe

 1. Starzyński P., Zamówienia publiczne a Open Source – stan prawny [w:] Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Biały, Toruń 2004
 2. Starzyński P., Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego w postępowaniu karnym, Przegląd Policyjny z 2004r., nr 3
 3. Starzyński P., Penalizacja zniszczenia własnego dowodu osobistego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Policyjny z 2004r., nr 4
 4. Starzyński P., Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo z 2005r., nr 7/8
 5. Starzyński P., Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego, Biuletyn Straży Granicznej z 2005r., nr 32
 6. Starzyński P., Glosa do wyroku TK z 6.09.2004 r., SK 10/04, Prokuratura i Prawo z 2006r., nr 2
 7. Starzyński P., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu zabezpieczającym [w:] Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji (Krasiczyn, 15-16.10.2005 r.), red. Z. Sobolewski i G. Artymiak, Kraków 2006
 8. Starzyński P., Postępowanie zabezpieczające w polskim procesie karnym, Warszawa 2007
 9. Starzyński P., Zabezpieczenie majątkowe na tle regulacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu [w:] Państwo-Prawo-Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych, red. C. P. Kłak, K. Kaczmarczyk, A. Kiełtyka, Rzeszów 2006-2007
 10. Starzyński P., Zabezpieczenie mienia świadka koronnego, Szczytno 2008,
 11. Starzyński P., Nawacki M., Arbitralność zatrzymania w postępowaniu przyspieszonym, Palestra z 2008r., nr 1-2
 12. Starzyński P., Kulesza C., Powrót konfiskaty mienia?, Prokuratura i Prawo z 2008r., nr 3
 13. Starzyński P., Nawacki M., Dopuszczalność zatrzymania w postępowaniu przyspieszonym, Kwartalnik Policja z 2008r., nr 3
 14. Starzyński P., Choroszewski A., Sąd jako dominus litis postępowania przygotowawczego [w:] Czynności dochodzeniowo-śledcze i działania operacyjne Policji a rola sądu w postępowaniu przygotowawczym, red. S. Lelental, I. Nowicka, J. Kudrelek, Szczytno 2008
 15. Starzyński P., Kulesza C., Kastracja chemiczna – opinia do projektu o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji z dnia 9 października 2008 r., Palestra z 2009r., nr 11-12
 16. Starzyński P., Choroszewski A., Konsensualne zakończenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletniego [w:] Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Białystok 2009
 17. Starzyński P., Media a zasady i cele postępowania przygotowawczego [w:] System wymiaru sprawiedliwości a media, red. C. Kulesza, Białystok 2009
 18. Starzyński P., Broniecka R., Boratyńska K., Wybrane formy konsensualnego zakończenia postępowania karnego – refleksje na tle praktycznym [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesu karnego, red. Z. Ćwiąkalskiego i G. Artymiak, Kraków 2009
 19. Starzyński P., Nawacki M., Penalizacja lichwy, Diarusz Prawniczy z 2009r., nr 9
 20. Starzyński P., Prosecution detention – remarks on the grounds of the constitution and convention for the protection of human rights and fundamental freedoms regulations [w:] Current problems of the penal law and criminology, red. E. Pływaczewski, Białystok 2009
 21. Starzyński P., Zwrot sprawy do uzupełnienia – studium przypadku, Kwartalnik Policja z 2009r., nr 4
 22. Starzyński P., Rola pokrzywdzonego w śledztwie finansowym [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009
 23. Starzyński P., Wiciak K., ESOM (Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia) jako narzędzie kryminalistyczne [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009
 24. Starzyński P., Broniecka R., Boratyńska K., Współzależność procesu karnego i postępowania cywilnego na przykładzie postępowania zabezpieczającego [w:] Węzłowe Problemy Procesu Karnego. Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Kraków 25-28 września 2008 r., red. P. Hofmański, Kraków 2010
 25. Starzyński P., Czas jako istotny element postępowania zabezpieczającego [w:] Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010r.
 26. Starzyński P., Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D. Kijowski, Warszawa 2010
 27. Starzyński P., Skutki uznania niekonstytucyjności art. 236§2 kpk, Przegląd Policyjny z 2010r., nr 3
 28. Starzyński P., Zaskarżalność tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, Przegląd Policyjny z 2010r., nr 2
 29. Starzyński P., Nawacki M., Zatrzymanie prokuratorskie – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Policyjny z 2010r., nr 3
 30. Starzyński P., Wiciak K., Europeizacja postępowania zabezpieczającego [w:] Europejski kodeks postępowania karnego, Kruszyński, S. Pawelec, M. Warchoł (red.), Warszawa 2010
 31. Starzyński P., Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji kompensacyjnej funkcji postępowania zabezpieczającego. Zagadnienia wybrane [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010r.
 32. Starzyński P., Implementation of the Extended Confiscation Regulations [w:] Internal Security z 2010r., nr 2
 33. Starzyński P., Nawacki M., Zatrzymanie stadionowe i okołostadionowe [w:] Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku, red. W. Pływaczewski, J. Kudrelek, Szczytno 2010
 34. Starzyński P., Głos w dyskusji [w:] Rzetelny Proces Karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 wrzesień 2009, red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2010
 35. Starzyński P., Wiciak K., The Concept of Financial Investigation in the Polish and International Specialis Literature, Internal Security z 2010r., nr 2
 36. Starzyński P., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 maja 2008r., sygn. I SA/Ol 162/08, Przegląd Policyjny z 2011r., nr 2
 37. Starzyński P., Legalizacja korupcyjnych owoców przestępstwa, czyli słów kilka o ustawowym i faktycznym oportunizmie, Problemy Ochrony Granic. Biuletyn z 2011r., nr 47
 38. Starzyński P., Słów kilka o wtórnej wiktymizacji, czyli o traktowaniu mediacji jako instrumentu służącego realizacji partykularnych, pozaprawnych interesów uczestników procesu karnego [w:] Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2011
 39. Starzyński P., Zabezpieczenie majątkowe w Kodeksie karnym skarbowym. Komentarz, Szczytno 2011
 40. Starzyński P., Kulesza C., Etyka prawnicza jako gwarancja rzetelnego procesu karnego [w:] Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, red. J. Skorupka, I. Hayduk-Hawrylak, Warszawa 2011
 41. Starzyński P., Pokrzywdzony jako beneficjent rzetelnego procesu karnego [w:] Wybrane zagadnienia z nauk penalnych, red. P. Chlebowicz, Olsztyn 2011
 42. Starzyński P., Starzyńska R., Constitutional and international-law standards of plea bargaining in Polish criminal procedure in the light of proposed changes [w:] Criminal plea bargains in the English and The Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees, red. C. Kulesza, Białystok 2011
 43. Starzyński P., Konstytucyjność konfiskaty rozszerzonej, czyli słów kilka o tożsamości polskiego prawa karnego z prawem europejskim [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grąckam, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011
 44. Starzyński P., Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008r., Sygn. II AKz 656/08, Edukacja Prawnicza z 2011r., nr 12
 45. Starzyński P., Zasada proporcjonalności w stosowaniu środków przymusu procesowego. Uwagi natury ogólnej [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom 2, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011
 46. Starzyński P., Nieprawidłowości w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności a odpowiedzialność prawna, Przegląd Policyjny z 2011, nr 4
 47. Starzyński P., Penalizacja przechowywania broni palnej w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Policja z 2011r., nr 4
 48. Starzyński P., Konstytucyjne prawo pokrzywdzonego do sądu z punktu widzenia postępowania karnego, czyli słów kilka o pierwotnej i wtórnej wiktymizacji [w:] Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształceniu polityki traktowania ofiar przestępstw, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2012
 49. Starzyński P., Starzyńska R., Uzasadnienie orzeczenia o zabezpieczeniu. Uwagi ogólne. [w:] Studia Prawnoustrojowe z 2012r., nr 15
 50. Starzyński P., C. Kulesza, Unia Europejska w obronie podejrzanego, Państwo i Prawo z 2012r., nr 8
 51. Starzyński P., Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 maja 2011r. o ustanowieniu minimalnych norm w sprawie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, Prokuratura i Prawo z 2012r., nr 7-8
 52. Starzyński P., Konstytucjonalizacja zwalczania korupcji w Polsce. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe [w:] Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, red. J. Bil, A. Wawrzusiczyn, Szczytno 2012
 53. Starzyński P., Nawacki M., Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie, Warszawa 2013
 54. Starzyński P., Rola pokrzywdzonego w realizacji funkcji ścigania [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013
 55. Starzyński P., Idealny zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjnej – standard sankcji karnych i administracyjnych [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013
 56. Starzyński P., Solidarny przepadek korzyści majątkowej, Journal of Modern Science 1/16/2013
 57. Starzyński P., The Role of the Police in the realization of the victim’s right to a trial on the basis of the Polish and European Laws, that is, the analyses of the justification of sentences which block the proceedings [w:] Konsenzus v práve. Zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia založenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Belianum 2013
 58. Starzyński P., Trafficking in persons in jurisdiction of Polish courts [w:] Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi. Zborní príspevkov z medzinárodnej redeckiej konferencje pod zástitou štátneho tajomnka Ministerstva wnútra Slovenskiej republiky a národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi Jozefa Bučeka, konanej v hoteli POĽANA Kúpele Brusno, a. s., v dňoch 24. A 25. Februára 2014, Banská Bystrica 2014
 59. Starzyński P., Kulesza C., Udział w postępowaniu karnym [w:] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiające normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. Komentarz, red. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa 2014
 60. Starzyński P., Wytyczne w aktach głównych czy podręcznych (kontrolnych)? Rozważania na tle praktyki prokuratorskiej i doświadczeń obrończych z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, Studia Politologiczne. Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. A,. Misiuk, z 2014r., vol. 34
 61. Starzyński P., Rozwiązanie organizacji pozarządowej działającej w formie stowarzyszenia [w:] Działalność organizacji pozarządowych – 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, red. M. Falej, P. Majer, U. Szymańska, Olsztyn 2014
 62. Starzyński P., The appearance of contract of employment, a few words about unpaid work, not only from the labour law point of view of [w:] Unpaid Work, red. Z. Majkut, G. Majkut, P. Starzynski, Olsztyn, 2014
 63. Starzyński P., Wniesienie skargi do WSA bezpośrednio do sądu – uwagi krytyczne wobec stanowiska judykatury, Studia Prawnoustrojowe z 2014r., nr 25
 64. Starzyński P., Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D. Kijowski, wyd. 2, Warszawa 2015
 65. Starzyński P., M. Nawacki, Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2015
 66. Starzyński P., M. Nawacki, Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2015
 67. Starzyński P., Uzasadnienie wyroku jako gwarancja rzetelnego procesu karnego [w:] Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciem władzy państwowej, red. J. Karaźniewicz, T. Kuczur, Toruń 2015
 68. Starzyński P., Kryzys wartości czy kryzys prawa? [w:] Człowiek w obliczu kryzysu. Kryzys w perspektywie interdyscyplinarnej, red. A. Chyczewska, I. M. Kijowska, Elbląg 2015
 69. Starzyński P.,[w] Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz, red. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa 2016
 70. Starzyński P., C. Kulesza, Ocena zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego [w:] Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2016
 71. Starzyński P., Funkcja ochronna środków przymusu procesowego [w:] Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2016
 72. Starzyński P., Pełnomocnik w kodeksie postępowania karnego, System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016
 73. Starzyński P., Ochrona oskarżonego na podstawie przepisów prawa unijnego, System Procesu Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016
 74. Starzyński P., Obowiązki oskarżonego, System Procesu Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016
 75. Starzyński P., Zabezpieczenie majątkowe [w:] Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku, red. A. Lach, Warszawa 2017
 76. Starzyński P., C. Kulesza, Postępowanie karne, Warszawa 2017
 77. Starzyński P., C. Kulesza, Postępowanie karne, 2. wydanie, Warszawa 2018
 78. Starzyński P., C. Kulesza, Postępowanie karne, 3. wydanie, Warszawa 2020